• Orice, Oriunde, Oricand - dar nu oricum

    ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

  • ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

    ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

RSTVI-ISCIR

Servicii operator RSVTI in conformitate cu art.35, lit. a, din Ordinul nr. 382/2009 ,

unitatile detinatoare/ utilizatoare de instalatii/ echipamente din domeniul ISCIR au obligatia ``sa numeasca operatori RSVTI pentru toate instalatiile/ echipamentele din domeniul ISCIR pe care le detin/ utilizeaza``. 

Va oferim :

1. supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR;

2. autorizari de personal (legatori de sarcina, manevranti pentru macarale de mana, mecanisme de ridicat, nacele si platforme autoridicatoare, elevatoare pentru vehicule);

3. prelungiri de autoriza?  (macaragii, stivuitoristi, etc.) 

Domenii supuse supravegherii si verificarii tehnice:

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE ( IMSP )
- cazane de abur,de apa calda sau fierbinte si similare
- recipiente care lucreaza sub presiune
- conducte pentru fluide sub presiune.

ACTIVITATI:

conform Ordinului nr. 382 din 10/09/2009 si a Metodologiei din 10/09/2009

a) identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;

b) efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor pentru care autorizarea functionarii se face de catre ISCIR, potrivit prescriptiilor tehnice aplicabile;

c) inregistrarea tuturor echipamentelor/instalatiilor detinatorului/utilizatorului, supuse autorizarii ISCIR, la inspectia teritoriala de care apartin;

d) admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor, care se face de catre operatorul RSVTI, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;

e) efectuarea demersurilor necesare in vederea obtinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice solicita acest lucru;

f) verificarea existentei documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

g) intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR;

h) instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispozitie de catre producatori, si cu instructiunile tehnologice ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul, puse la dispozitie de catre proiectantul liniei tehnologice; (la solicitarea expresa, conta cost)

i) afisarea la loc vizibil a instructiunilor de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, precum si a celor ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul; (contra cost)

j) oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice oficiale;

k) informarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre planul de verificari tehnice aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;

l) urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica;

m) examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;

n) pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;

o) verificarea ca instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR sa fie deservite de personal autorizat, conform cerintelor prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;

p) anuntarea de indata a inspectiei teritoriale de care apartine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta;

q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalatiile ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor; (la solicitarea expresa, contra cost)

r) informarea in scris a inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de echipamente/instalatii, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;

s) anuntarea inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in vederea scoaterii din evidenta in cel mult 15 zile de la data casarii, precum si prezentarea documentelor de casare;

t) intocmirea unui proces-verbal de oprire din functiune pentru instalatiile care intra in conservare si transmiterea acestuia la ISCIR in termen de 15 zile;

u) anuntarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;

v) anuntarea in scris a inspectiei teritoriale care a eliberat autorizatia, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;

w) desfasurarea activitatii cu respectarea obligatiilor si raspunderilor prevazute in prescriptiile tehnice ISCIR si in celelalte dispozitii legale in domeniu.