• Orice, Oriunde, Oricand - dar nu oricum

  ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

 • ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

  ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

OFERIM SERVICII COMPLETE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

Activitati de prevenire si protectie în domeniul securitatii si sanatatii în munca (art.15 din NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006):3

 1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru; 
 2. Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie; 
 3. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzarea acestora în întreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator; 
 4. Propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului; 
 5. Verificarea însusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca stabilite prin fisa postului; 
 6. Întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca;
 7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca în instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si verificarea însusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite; 
 8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii; 
 9. Asigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui; 
 10. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107; 
 11. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 12. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor; 
 13. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare; 
 14. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 15. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor în mediul de munca; 
 16. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta; 
 17. Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora; 
 18. Întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotarârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile; 
 19. Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotarârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; 
 20. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere si întocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 
 21. Urmarirea întretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum si în celelalte situatii prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 1.048/2006; 
 22. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177; 
 23. Întocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177; 
 24. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din întreprindere si/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. D) din lege; 
 25. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; 
 26. Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie; 
 27. Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situatia în care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea în acelasi loc de munca; 
 28. Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare; 
 29. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul îndeplinirii obligatiilor si atributiilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca; 
 30. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea în munca la încheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini; 
 31. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati. 
 32. Evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau încercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive; 
 33. Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca. 


ASISTENTA LUNARA / TRIMESTRIALA CUPRINDE: 

 • Instruirea conducatorilor de locuri de munca privind organizarea activitatii de securitate si sanatate în munca (protectia muncii) la nivel de societate; 
 • Efectuarea instruirilor periodice tuturor salariatilor pe baza tematicii întocmite 
 • Completarea fiselor de instruire individuale; 
 • Participarea efectiva la verificarea însusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse în planul de prevenire protectia muncii;  
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea 
  • controale de la ITM; 
  • cercetarea accidentelor de munca;
 • Întocmirea rapoartelor si listelor prevazute în hotarârile de guvern; 
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; 
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor privind securitatea, sanatatea si protectia muncii; 
 • Actualizarea documentelor de securitate si sanatate in munca : 
 •       - in situatoiile aparitiei unor noi prevederi legislative in domeniu.
 •     - la modificarea conditiilor sistemului de munca (mijloace de productie,mediul de munca,sarcina de munca,executant) care au stat la baza intocmirii acestora;